क्र.सं. शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
१. भूकम्पले क्षति पुर्याएका सम्पदाहरुको संरक्षण एवं पुननिर्माण सम्वन्धी आधारभूत निर्देशिका २०७२ निर्देशिका / मापदण्ड - डाउनलोड