क्र.सं. शीर्षक प्रकाशक प्रकाशित मिति
१. पुरातत्व विभागकाे अपिल DOA २०२१-०२-२५ सूचना हेर्नुहोस्
२. सिलबन्दी दरभाउपत्र/बाेलपत्र/आव्हानकाे सूचना DOA २०७७-१०-१४ सूचना हेर्नुहोस्
३. Request for Expression of Interest DOA २०१-१-२२ सूचना हेर्नुहोस्
४. सिलबन्दी दरभाउपत्र/बाेलपत्र/आव्हानकाे सूचना DOA २०७७-०९-१७ सूचना हेर्नुहोस्
५. सिलबन्दी दरभाउपत्र/बाेलपत्र/आव्हानकाे सूचना DOA सूचना हेर्नुहोस्
६. सूचना DOA सूचना हेर्नुहोस्
७. सूचना DOA २०७७-०६-१६ सूचना हेर्नुहोस्
८. सूचना DOA सूचना हेर्नुहोस्
९. सूचना DOA २०७७-६-१ सूचना हेर्नुहोस्
१०. सूचना DOA २०७७-५-२४ सूचना हेर्नुहोस्
११. सूचना DOA २०७७-५-१४ सूचना हेर्नुहोस्
१२. सूचना DOA २०२०-०८-२६ सूचना हेर्नुहोस्
१३. बोलपत्र आव्हानको सूचना DOA २०२०-०८-१६ सूचना हेर्नुहोस्
१४. यस विभागबाट आ.ब.२०७७।०७८ मा हुने खरिद कार्यमा सहभागी हुन सूचिकृत हुने सूचना admin २०२०-०७-२७ सूचना हेर्नुहोस्
१५. EOI Notice No.: PS/1/075/76 Admin २०१९-०४-२४ सूचना हेर्नुहोस्
१६. Kharid Suchikrit Admin २०१८-११-२३ सूचना हेर्नुहोस्
१७. Call for EoI Guideline Admin २०१८-०५-०९ सूचना हेर्नुहोस्
१८. धरहरा बनाउन अाफ्नो साहित्य समर्पण Admin २०१७-३-९ सूचना हेर्नुहोस्
१९. MOU between GoN and other insitutions Admin २०१६-७-२६ सूचना हेर्नुहोस्
२०. MoU Signed up between Nepal & Sri Lanka Admin २०१६-१-१ सूचना हेर्नुहोस्