क्र.सं. शीर्षक प्रकाशक प्रकाशित मिति
१. सूचना DOA २०७७-०६-१६ सूचना हेर्नुहोस्
२. सूचना DOA सूचना हेर्नुहोस्
३. सूचना DOA २०७७-६-१ सूचना हेर्नुहोस्
४. सूचना DOA २०७७-५-२४ सूचना हेर्नुहोस्
५. सूचना DOA २०७७-५-१४ सूचना हेर्नुहोस्
६. सूचना DOA २०२०-०८-२६ सूचना हेर्नुहोस्
७. बोलपत्र आव्हानको सूचना DOA २०२०-०८-१६ सूचना हेर्नुहोस्
८. यस विभागबाट आ.ब.२०७७।०७८ मा हुने खरिद कार्यमा सहभागी हुन सूचिकृत हुने सूचना admin २०२०-०७-२७ सूचना हेर्नुहोस्
९. EOI Notice No.: PS/1/075/76 Admin २०१९-०४-२४ सूचना हेर्नुहोस्
१०. Kharid Suchikrit Admin २०१८-११-२३ सूचना हेर्नुहोस्
११. Call for EoI Guideline Admin २०१८-०५-०९ सूचना हेर्नुहोस्
१२. धरहरा बनाउन अाफ्नो साहित्य समर्पण Admin २०१७-३-९ सूचना हेर्नुहोस्
१३. MOU between GoN and other insitutions Admin २०१६-७-२६ सूचना हेर्नुहोस्
१४. MoU Signed up between Nepal & Sri Lanka Admin २०१६-१-१ सूचना हेर्नुहोस्