क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1. २०७२ साल बैशाख १२, १३ र २९ गते अाएको विनाशकारी भूकम्पबाट क्षति हुन गएका काठमाडौ जिल्लाका सम्पदाहरुको फोटोग्राफ सहितको विवरण अन्य २०२०-०२-१० डाउनलोड
2. बोडे र नगदेशका सांस्कृतिक सम्पदाहरु अन्य २०२०-०२-१० डाउनलोड
3. बुड्गमतीको सांस्कृतिक सम्पदाहरु अन्य २०२०-०२-१० डाउनलोड
4. ठिमी (चपाचो र बालकुमारी) को सांस्कृतिक सम्पदाहरु अन्य २०२०-०२-१० डाउनलोड
5. काठमाडौ जिल्लाका गा.वि.स. हरुका सांस्कृतिक सम्पदाहरुको विरण भाग २ अन्य २०२०-०२-१० डाउनलोड
6. मुस्ताड्ड जिल्लाका सांस्कृतिक सम्पदा अन्य २०२०-०२-१० डाउनलोड
7. नारायणी अञ्चलका वर्गीकृत सांस्कृतिक सम्पदाहरुको विवरण अन्य २०२०-०२-१० डाउनलोड
8. कोशी अञ्चलका वर्गीकृत सांस्कृतिक सम्पदाहरुको विवरण २०७० अन्य २०२०-०२-१० डाउनलोड
9. रापती अञ्चलका वर्गीकृत सांस्कृतिक सम्पदाहरुको विवरण २०७२ अन्य २०२०-०२-१० डाउनलोड
10. सेती अञ्चलका वर्गीकृत सांस्कृतिक सम्पदाहरुको विवरण २०७२ अन्य २०२०-०२-१० डाउनलोड
11. महाकाली अञ्चलका वर्गीकृत सांस्कृतिक सम्पदाहरुको विवरण २०७२ अन्य २०२०-०२-१० डाउनलोड
12. लुम्विनी अञ्चलका वर्गीकृत सांस्कृतिक सम्पदाहरुको विवरण २०६९ अन्य २०२०-०२-१० डाउनलोड
13. धौलागिरी अञ्चलका वर्गीकृत सांस्कृतिक सम्पदाहरुको विवरण २०६९ अन्य २०२०-०२-१० डाउनलोड
14. सगरमाथा अञ्चलका वर्गीकृत सांस्कृतिक सम्पदाहरुको विवरण २०७० अन्य - डाउनलोड