क्र.सं. शीर्षक प्रकाशक प्रकाशित मिति
१. बोलपत्र सम्बन्धि सूचना पुरातत्व विभाग २०७८-०१-१७ सूचना हेर्नुहोस्
२. बोलपत्र सम्बन्धि सूचना पुरातत्व विभाग सूचना हेर्नुहोस्
३. सूचना पुरातत्व विभाग २०२१-०४-२७ सूचना हेर्नुहोस्
४. सूचना पुरातत्व विभाग २०७७-१२-१६ सूचना हेर्नुहोस्
५. RFP of Consulting Services for DPR along with review of existing master plan of National cultural Museum Admin २०२१-०३-१८ सूचना हेर्नुहोस्
६. संक्षिप्त सुची प्रकाशन गरिएको सम्वन्धमा DOA २०२१-०३-०४ सूचना हेर्नुहोस्
७. पुरातत्व विभागकाे अपिल DOA २०२१-०२-२५ सूचना हेर्नुहोस्
८. सिलबन्दी दरभाउपत्र/बाेलपत्र/आव्हानकाे सूचना DOA २०७७-१०-१४ सूचना हेर्नुहोस्
९. Request for Expression of Interest DOA २०१-१-२२ सूचना हेर्नुहोस्
१०. सिलबन्दी दरभाउपत्र/बाेलपत्र/आव्हानकाे सूचना DOA २०७७-०९-१७ सूचना हेर्नुहोस्
११. सिलबन्दी दरभाउपत्र/बाेलपत्र/आव्हानकाे सूचना DOA सूचना हेर्नुहोस्
१२. सूचना DOA सूचना हेर्नुहोस्
१३. सूचना DOA २०७७-०६-१६ सूचना हेर्नुहोस्
१४. सूचना DOA सूचना हेर्नुहोस्
१५. सूचना DOA २०७७-६-१ सूचना हेर्नुहोस्
१६. सूचना DOA २०७७-५-२४ सूचना हेर्नुहोस्
१७. सूचना DOA २०७७-५-१४ सूचना हेर्नुहोस्
१८. सूचना DOA २०२०-०८-२६ सूचना हेर्नुहोस्
१९. बोलपत्र आव्हानको सूचना DOA २०२०-०८-१६ सूचना हेर्नुहोस्
२०. यस विभागबाट आ.ब.२०७७।०७८ मा हुने खरिद कार्यमा सहभागी हुन सूचिकृत हुने सूचना admin २०२०-०७-२७ सूचना हेर्नुहोस्
२१. EOI Notice No.: PS/1/075/76 Admin २०१९-०४-२४ सूचना हेर्नुहोस्
२२. Kharid Suchikrit Admin २०१८-११-२३ सूचना हेर्नुहोस्
२३. Call for EoI Guideline Admin २०१८-०५-०९ सूचना हेर्नुहोस्
२४. धरहरा बनाउन अाफ्नो साहित्य समर्पण Admin २०१७-३-९ सूचना हेर्नुहोस्
२५. MOU between GoN and other insitutions Admin २०१६-७-२६ सूचना हेर्नुहोस्
२६. MoU Signed up between Nepal & Sri Lanka Admin २०१६-१-१ सूचना हेर्नुहोस्